Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Könyvtárhasználat

A Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer könyvtári szolgáltató helyeinek használati szabályzata

A könyvtár nyilvános szolgáltatásainak igénybevételére minden könyvtárhasználó jogosult, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, adatait regisztráltatja.

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtári tagsággal, ingyenesen igénybe vehető alapszolgáltatásai:

 • a könyvtárlátogatás
 • kölcsönzés
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés (kivéve postaköltség)
 • internethasználat
 • folyóiratolvasó-övezet használata
 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az érvényes díjtáblázatnak megfelelően könyvtári tagság nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatásai:

 • nyomtatás
 • fénymásolás
 • szkennelés
 • laminálás

Beiratkozási díjak:

Könyvtári tag: 100,- Ft

Kedvezményes könyvtári tag: 50,- Ft

Beiratkozáskor (regisztrációkor) a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:

 • név (születési név)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím (ideiglenes lakcím)

A személyes adatok igazolásához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímigazoló kártya szükséges.

A szolgáltató hely a kötelező személyi adatokon kívül, a kapcsolattartás érdekében a beiratkozó fél hozzájárulásával további személyi adatokat is regisztrál. Ezen adatok megadása önkéntes, a könyvtárhasználat feltételeit nem befolyásolja:

 • telefonszám
 • e-mail cím
 • foglalkozás és munkahely

A szolgáltató hely a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

Külföldi állampolgár, 18 éven felüli magyar állampolgár kezességvállalása segítségével válhat könyvtártaggá.

A könyvtári tagság felfüggesztése

A könyvtári szolgáltató hely ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza vagy egészségét veszélyezteti.

Panaszkezelés

A szolgáltató hely látogatója, használója, amennyiben a szolgáltató hely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezi, kifogásolja, panaszával fordulhat a helyi önkormányzat képviselő testületéhez, illetve a szolgáltatást működtető Békés Megyei Könyvtár igazgatójához Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss E. u. 3. Tel.: 66/530-200

Kölcsönzés, hosszabbítás, felszólítás, előjegyzés, internethasználat

Egyszerre 8 db dokumentum kölcsönözhető 28 napra. A kézikönyvek kölcsönzése egyedi elbírálás alapján történik.

Hosszabbítás kérhető két alkalommal – amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés –személyesen, telefonon, e-mailben.

Az olvasó köteles a dokumentumokat a megadott határidő lejártáig visszahozni, vagy hosszabbítást kérni.

Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld. A késedelmes olvasót az aktuális díjtáblaszerinti anyagi felelősség terheli. A türelmi idő (6 nap) lejárta után a lejárati időhöz képest a 7. napon azonban a késedelmi díj visszamenőleg a késés napjától fizetendő.

Előjegyzés kérhető, ha a keresett dokumentum kölcsönzésben van. A beérkezésről azolvasó e-mailben értesítést kap.

Könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk beiratkozott olvasók részére, amennyiben azolvasónak a gyűjteményünkben nem található dokumentumra van szüksége. Az ily módon kölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg, az általa kért térítési díjat pedig a dokumentumot (fénymásolatot) igénylő olvasónak kell megtérítenie.

Számítógép- és internethasználati szabályok

Tilosak az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:

 • mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; software szándékos és tudatos illegális terjesztése,
 • másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, továbbá a közízlést és a közszemérmet sértő internetes oldalak látogatása (pl. pornográf anyagok közzététele),
 • mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek küldése).

Az internet-elérési lehetőség könyvtárunkban az információkeresést, a művelődést és a kulturált szórakozást szolgálja. A használati szabályzat be nem tartása, a közízlést és a közszemérmet sértő képek, honlapok látogatása a számítógéphasználatból való kizárást vonja maga után.

A számítógépek merevlemezére írt dokumentumok, letöltött vagy telepített programok a gép újraindításakor automatikusan törlődnek, ezért amit meg kíván őrizni – saját érdekében – mentse, pendrive-ra. CD használata lehetséges, de CD-re írni nem lehet.

A katalógusból, az adatbázisokból, internetről, letöltött dokumentumokat az érvényes díjtáblában foglaltaknak megfelelően díjért lehet nyomtatni.

Egyéb rendelkezések

A könyvtár állományát és szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók kötelesek az okozott kárt megtéríteni.

A látogatók magatartása, könyvtárhasználata nem zavarhatja mások könyvtárhasználatát. Különösen indokolt esetben (sorozatos károkozás, szabályszegés stb.) a könyvtár használatától az olvasó időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

A könyvtári szolgáltató hely nyilvános tereiben étkezni tilos, dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

Az ápolatlan megjelenéssel nem szabad mások könyvtárhasználat megzavarni.

A könyvtári szolgáltatások alkoholos állapotban nem vehetők igénybe.

A szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért nem vállal felelősséget.