Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Közérdekű adatok

Gyűjtőköri szabályzat

A Községi Önkormányzat Közművelődési Könyvtára, önkormányzati fenntartású, C típusú intézmény.

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár hálózatához tartozik. A lakosság egészének nyújt nyilvános szolgáltatást, biztosítja művelődés és a tájékoztatás lehetőségét. Ecsegfalva lakossága 1294 fő alapvetően mezőgazdasági jellegű település.  A község kulturális életében meghatározó szerepe van a Közművelődési Könyvtárnak. Az általános iskolában nem működik könyvtár, ezért szükség van arra, hogy a Közművelődési Könyvtár a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére álljon.

A Közművelődési könyvtár általános gyűjtőkörű, többféle funkciót tölt be:

 • általános művelődési feladatok
 • a községjellegéből adódó mezőgazdasági érdeklődés kielégítése
 • gyermek és ifjúsági feladatok
 • tájékoztatási feladatok

A gyűjtés kiterjed:

 • minden tudományágra, szép és ifjúsági irodalomra
 • csak magyar nyelvű kiadványokra
 • újonnan megjelenő művekre
 • Magyarországon megjelenő művekre
 • a feldolgozás jellege szerint tudományos, – ismeretterjesztő és szépirodalomra
 • dokumentum típusok szerint: könyv, térkép, hanganyag

ÁLTALÁNOS MŰVEK

 • általános lexikonok
 • általános művek ismeretterjesztő irodalma
 • különös gondot kell fordítani a könyvtári szakirodalom gyűjtésére

FILOZÓFIA – PSZICHOLÓGIA

 • összefoglaló művek

VALLÁS

 • összefoglaló művek
 • napjainkban fokozottabban kell beszerezni a témát közérthetően feldolgozó műveket

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 • bel- és külpolitikai összefoglaló műveket és a témához kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat
 • szociológia és statisztika témaköréből az országos összefoglalókon a térség életét közvetlenül érintő kiadványokat
 • nevelés témakörhöz gyűjtjük a szaklexikonokat, az összefoglaló jellegű pedagógiai didaktikai munkát, illetve a népszerűsítő jellegű témakörökhöz kapcsolódó szakkönyveket
 • néprajzi témában megjelent, illetve megjelenő kézikönyveket, szakkönyveket, a szakkönyvek közül különös tekintettel vidékünk néprajzi életét érintő ismeretterjesztő könyveket
 • a társadalomtudomány témakörébe tartozó területek, államigazgatás, hadtudomány, kereskedelem- irodalmát gyűjti a könyvtár alaptájékoztatás szintjén

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

 • a természettudományok általános lexikonjai, összefoglaló művei és közérthető ismereterjesztő irodalma
 • különös tekintettel gyűjtjük a környezet- és természetvédelem irodalmát az Ecsegfalvi Tájvédelmi Körzet miatt

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

 • a szakterületek lexikonjait, szintéziseit, ismeretterjesztő irodalmát
 • a település jellegéből adódóan a közhasznú ismereteket, nyújtó könyveket

MŰVÉSZET, SPORT

 • gyűjti a művészeti lexikonokat, az átfogó értelmező műveket, egyes művészek bibliográfiáit, képzőművészeti albumokat
 • a sport témakörében az összefoglaló műveken túl gyűjti az évkönyveket és a sportágak szabálykönyveit

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

 • szakkönyveket, szótárakat és a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető műveket, világnyelvek viszonylatában
 • irodalmi lexikonok, irodalomtörténeti, irodalomesztétikai összefoglalók
 • az egyes népek irodalmáról és jeles képviselőiről készült tanulmánykötetek,
 • kiemelten a magyar irodalom képviselőit
 • szépirodalmi művek a világ és a magyar irodalom klasszikusait és a ma élő reprezentánsait
 • az iskolai könyvtár hiányából fakadó igények kielégítése miatt az általános és középiskolai olvasmányokat

FÖLDRAJZ, ÉLETRAJZ, TÖRTÉNELEM

 • a világ országairól, hazánkról és tájegységeiről készült monográfiákat, útikönyveket, térképeket, útleírásokat
 • életrajzi lexikonok, nevezetes személyiségekről szóló művek
 • a történelemtudomány köréből a világtörténet és Magyarország történetének összefoglalóit, és az egyes korszakokról készült ismeretterjesztő műveket, kronológiákat.

A könyvtár a könyveken túl időszaki kiadványokat szerzeményez, hangzók közül hanglemezt és DVD-t gyűjt.

A korszerű állományalakítás elengedhetetlen feltétele a tervszerű állományapasztás, amely a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok kivonását jelenti.

Tartalmi elavulás miatt akkor vonjuk ki a könyveket, ha világnézeti szempontból túlhaladottá vált, vagy a gyakorlatban, a benne szereplő adatok elavulása miatt már nem használható.

Fölös példányszám esetén akkor kerül sor apasztásra, ha a kérdéses mű iránt az olvasói igény megcsappan.

A Gyűjtőköri Szabályzatban rögzített apasztási indokokon túl is végez a könyvtártörlést az alábbi okok miatt:

 • használat miatt megrongálódott
 • olvasó által elveszített megtérített tartozás
 • elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült
 • állományellenőrzéskor felmerült megengedett hiány

Küldetésnyilatkozat

Nyilvános könyvtárként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelődésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, szervezésével támogatjuk:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak megismerését a megye természeti értékeinek, gazdasági társadalmi, folyamatainak, kulturális, történeti néprajzi kutatását és bemutatását a szabadidő hasznos eltöltését

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük, gondoskodunk az állomány feltárásáról. Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató- információs szolgáltatásait.

Arra törekszünk, hogy megteremtsük a követelményeknek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat l997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és 6/2001. Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

Tájékoztató az Ecsegfalvi Közművelődési Könyvtár használatáról

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtár használati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A használók lehetnek könyvtári látogatók és könyvtári tagok.

Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, s azt személyi igazolvánnyal igazolja. A könyvtári tagok személyi nyilvántartásba kerülnek. A könyvtári tagságukat olvasójeggyel igazolják. A könyvtári tagság beiratkozási díjhoz kötött. A könyvtárból kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A olvasójegy 12 hónapig érvényes. A személyi adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Az internet használata ingyenes, másolás, nyomtatás térítés ellenében történik.

Ingyenes könyvtári használatra jogosultak a 16 éven aluliak, diákok, a 65 év feletti nyugdíjasok, valamint könyvtárosok, pedagógusok, múzeumi, levéltári dolgozók, vakok és mozgássérültek. 

Kedvezményes tagságra jogosultak:(nappali tagozatos) diákok, nyugdíjasok.

Beiratkozáskor személyi igazolványt, érvényes diákigazolványt, nyugdíjas szelvényt kérünk bemutatni.

Beiratkozási díjak:

Könyvtári tag: 100,- Ft

Kedvezményes könyvtári tag: 50,- Ft

A könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások:

 • kölcsönzés ideje 4 hét, kétszer hosszabbítható 4 hétre
 • 14 év alatti olvasók 5 db. könyvet kölcsönözhetnek
 • 14 év feletti olvasók 10 könyvet kölcsönözhetnek
 • könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása: könyvtárunk állományából hiányzó könyveket más könyvtáraktól megkérünk az olvasó részére
 • az olvasótermi gyűjtemény helyben használata
 • a helyben használható dokumentumok kölcsönzése a könyvtár zárva tartási idejére
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás
 • A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektromos leveleket küldeni. A talált dokumentumról adatok letölthetők (adathordozóról mindenki maga gondoskodik), térítés ellenében kinyomtathatók.
 • A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, elvárásokat. Ügyeljünk arra, hogy mások ízlését a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg.

Könyvtárhasználati díjak

Beiratkozási díjak:

16 év alatti tanulók: ingyenes

16 év feletti tanulók: 50,-Ft

munkanélküliek: 50,-Ft

dolgozók: 100,-Ft

65 év felettiek: ingyenes

Késedelmi díj: 50,-Ft/db/hó

Az elveszett, megrongálódott dokumentumokat napi piaci ár szerint köteles az olvasó megtéríteni.

Internet használat:

A számítógépek és az internet használata ingyenes.

nyomtatás: A/4 lap, 15,-Ft

másolás: A/4 lap, 15,-Ft