Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat, 2024.

FELHÍVÁS

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta az BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2024. évre.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (2 tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok az Ecsegfalva Község Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (6 tanulmányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok az Ecsegfalva Község Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjat annak a pályázónak állapíthat meg, ahol a pályázó lakóhelye szerinti lakásban, közös háztartásban élőknek a pályázat benyújtását megelőző, egy főre eső havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg (114.000,- Ft).

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat beadási határideje: 2023. november 3.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál (Ecsegfalva Község Önkormányzat, 5515 Ecsegfalva, Fő utca 67., igazgatási iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Pályázati melléklet:

  • kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
  • az egy háztartásban élő személyek jövedelmének igazolása a pályázat benyújtását megelőző hónapról.

Bővebb információért keresse a www.ecsegfalva.hu weboldalt, illetve személyesen Ecsegfalva Község Önkormányzat, igazgatási irodáját.

A pályázatok elbírálása az itt letölthető szabályzat alapján történik.